இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

சலித்துக் கொள்பவர்கள், ஒவ்வொரு வாய்ப்பிலும் இருக்கிற ஆபத்துகள் என்னவென்று பார்க்கிறார்கள். சாதிக்க நினைப்பவர்கள், ஒவ்வொரு ஆபத்திலும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பைத் தேடுகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

சலித்துக் கொள்பவர்கள், ஒவ்வொரு வாய்ப்பிலும் இருக்கிற ஆபத்துகள் என்னவென்று பார்க்கிறார்கள். சாதிக்க நினைப்பவர்கள், ஒவ்வொரு ஆபத்திலும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பைத் தேடுகிறார்கள்.

crossmenu