இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

நம்பிக்கைவாதி ரோஜாவைப் பார்க்கிறான்; முட்களை அல்ல. அவநம்பிக்கையாளன் முட்களைப் பார்க்கிறான்; ரோஜாவை அல்ல!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu