இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

புன்னகையும் தன்னம்பிக்கையும் தான் கடவுள் கொடுத்த நிஜமான கைகள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu