இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

ஒருவருக்குத் தன்னம்பிக்கை கொடுப்பதைக் காட்டிலும், ஒரு பேருதவியை நீங்கள் அவருக்குச் செய்துவிட முடியாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu