இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

கையில் ஒன்றும் இல்லாதபோது தன்னம்பிக்கையும், எல்லாம் இருக்கும்போது தன்னடக்கமும் இருந்தால், வாழ்வு நம் வசமே!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu