இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

சரியான முடிவுகள் நம்முடைய தன்னம்பிக்கையை அதிகப்படுத்துகின்றன, தவறான முடிவுகள் நம்முடைய அனுபவத்தை அதிகப்படுத்துகின்றன!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

சரியான முடிவுகள் நம்முடைய தன்னம்பிக்கையை அதிகப்படுத்துகின்றன, தவறான முடிவுகள் நம்முடைய அனுபவத்தை அதிகப்படுத்துகின்றன!

crossmenu