இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

சேமிக்க வேண்டிய நேரத்தில் செலவு செய்யாதீர்கள். செலவு செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் சிக்கனம் செய்யாதீர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu