இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

வானம் பிடிக்க ஆசை
உற்சாகக் கிளைகள்
ஆளுக்கேற்ற அளவு

- பிரபாகர் பாபு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu