இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

துடுப்புகள் இல்லை
துணிவிருக்கிறது
தூரமில்லை கரை

- பல்லவன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu