இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

சுற்றிலும் முட்கள்
சிரிப்பதை நிறுத்தவில்லையே
பூ!

-ரமா ராமநாதன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu