இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

விதைக்குள் மரம்
உனக்குள் திறமை
முயன்றால் முடியும்

- ஆர்.வி.பதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu