இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

என்ன நம்பிக்கை!
தண்டவாளங்களின் நடுவே
தளிர்கள்

- மித்ரா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu