இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று

பத்தாவது தடவையாக விழுந்தவனுக்கு
முத்தமிட்டுச் சொன்னது பூமி,
‘ஒன்பது முறை எழுந்தவனல்லவா நீ?’

- ஈரோடு தமிழன்பன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu