இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

உங்கள் உதடுகளிலிருந்து வெளியேறும் வார்த்தைகள் உங்கள் வாழ்க்கையைத் தீர்மானிப்பதில்லை; உங்களுக்கு நீங்களே மௌனமாகப் பகிர்ந்துகொள்ளும் வார்த்தைகளே அந்த சக்தி படைத்தவை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

உங்கள் உதடுகளிலிருந்து வெளியேறும் வார்த்தைகள் உங்கள் வாழ்க்கையைத் தீர்மானிப்பதில்லை; உங்களுக்கு நீங்களே மௌனமாகப் பகிர்ந்துகொள்ளும் வார்த்தைகளே அந்த சக்தி படைத்தவை.

crossmenu