இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

தோல்வி தவிர்க்க முடியாதது என்ற விஷயத்தை அறியாதவர்களே அதிகம் வெற்றியை ருசிக்கிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu