இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

ஆசையில்லாத முயற்சியால் பயனில்லை. முயற்சியில்லாத ஆசையால் பயனில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu