இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

எல்லா துன்பங்களுக்கும் இரண்டு மருந்துகள் உள்ளன. ஒன்று காலம்; இன்னொன்று மௌனம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu