இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

எல்லோரையும் நம்புவது அபாயகரமானது. ஒருவரையும் நம்பாமல் இருப்பது இன்னும் அபாயகரமானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu