இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

அரிய சாதனைகள் அனைத்தும் வலிமையினால் செய்யப்பட்டவை அல்ல; விடாமுயற்சியினால் செய்யப்பட்டவை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu