இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

எதை இழந்தீர்கள் என்பதல்ல முக்கியம், என்ன மிச்சம் இருக்கிறது என்பதே முக்கியம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu