இன்று ஒன்று நன்று

இன்று ஒன்று நன்று

நம்பிக்கை குறையும்போது, பல மனிதர்கள் நெறியற்ற பாதையில் போகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu