இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

முடிந்ததை சிறப்பாகச் செய்தால் அது திறமை; முடியாததை சிறப்பாகச் செய்ய முயற்சி செய்தால் அது தன்னம்பிக்கை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu