இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

நம்முடன் வாழ்பவர்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு, முதலில் நம்மைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu