இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

உனக்குத் தெரிந்ததை தெரியுமென்று ஒப்புக்கொண்டு, தெரியாததை தெரியாது என்று உணர்தலே தன்னம்பிக்கை ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu