இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

நம்மிடம் இருப்பதிலேயே விலை மதிப்புமிக்க சொத்து நேரம்தான்; எளிதில் அழியக்கூடியக் சொத்தும் நேரம்தான்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu