இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

நான் தான் என் நேரத்தைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்; என் நேரம் என்னைத் தீர்மானிப்பதை அனுமதிக்க முடியாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu