இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

ஒரு சோற்றுப் பருக்கையின் மதிப்பு, சிதறவிட்ட நமக்குத் தெரியாது. அதை எடுத்துச் செல்லும் எறும்புக்குத்தான் தெரியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ஒரு சோற்றுப் பருக்கையின் மதிப்பு, சிதறவிட்ட நமக்குத் தெரியாது. அதை எடுத்துச் செல்லும் எறும்புக்குத்தான் தெரியும்.

crossmenu