இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

சமாதானம் என்பது இரண்டு சண்டைகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu