இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

சொற்கள் நம் சிந்தனையின் உடைகள்; அவற்றைக் கிழிசல்களாகவும், அழுக்காகவும் உடுத்த வேண்டாமே!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu