இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

யாராவது உங்களை மரியாதைக் குறைவாகப் பேசினால், ஈரத்தை உறிஞ்சும் பஞ்சு போல ஆகிவிடாதீர்கள். அதன் சுமை உங்களை மூழ்கடித்துவிடும். அவர்களின் வார்த்தைகளைக் கண்ணாடியின் மீது விழும் தண்ணீர் போல வழிந்து ஓட விட்டுவிடுங்கள். உங்களுக்கு எதிரான எந்தவார்த்தையும் உங்களைப் பாதிக்கவிடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

யாராவது உங்களை மரியாதைக் குறைவாகப் பேசினால், ஈரத்தை உறிஞ்சும் பஞ்சு போல ஆகிவிடாதீர்கள். அதன் சுமை உங்களை மூழ்கடித்துவிடும். அவர்களின் வார்த்தைகளைக் கண்ணாடியின் மீது விழும் தண்ணீர் போல வழிந்து ஓட விட்டுவிடுங்கள். உங்களுக்கு எதிரான எந்தவார்த்தையும் உங்களைப் பாதிக்கவிடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

crossmenu