இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

நல்ல காரியங்களை நாமாகத் தேடிச் செய்ய வேண்டுமே தவிர, நல்ல காரியங்கள் தாமாக வந்து சேருவதில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu