இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

ஒரு நிமிடம் தாமதமாக வருவதைவிட, மூன்று மணி நேரம் முன்னதாகவே வந்துவிடுவதில் தவறில்லை.

  • வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

crossmenu