இன்று ஒன்று நன்று!

இன்று ஒன்று நன்று!

வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டுமானால் உங்களுடைய கால்களால் நடந்து போங்கள். மற்றவர்களின் முதுகின் மேல் ஏறிப்போக விரும்பாதீர்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டுமானால் உங்களுடைய கால்களால் நடந்து போங்கள். மற்றவர்களின் முதுகின் மேல் ஏறிப்போக விரும்பாதீர்கள்!

crossmenu