இன்று ஒன்று நன்று!

நேரத்தை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்; சாய்வு நாற்காலியாக அல்ல!

- ஜான் கென்னடி
இன்று ஒன்று நன்று!

crossmenu