இன்று ஒன்று நன்று!

இந்தக் கணத்தில், இந்த நிமிடத்தில் நீங்கள் படைக்கிறீர்கள்... உங்கள் வாழ்வின் அடுத்த கணத்தை நீங்கள் படைக்கிறீர்கள். இதுதான் உண்மை!

-சாரா பேட்டிஸன்
crossmenu