இன்று ஒன்று நன்று!

நேரம் என்ற பள்ளியில்தான் நாம் எல்லோரும் படிக்கிறோம்; நேரம் என்ற நெருப்பில்தான் நாம் எல்லோரும் எரிகிறோம்.

-டெல்மோர் ஷ்வார்ட்ஸ்
crossmenu