இன்று ஒன்று நன்று!

உலகத்தில் எல்லோருக்கும் சொந்தமானது நேரம்தான். ‘என்னிடம் எதுவுமே இல்லை’எனப் புலம்புகிறவனிடம் கூட ஏராளமான நேரம் இருக்கிறது.

-பல்தசார் கிரேஸியன்

crossmenu