இன்று ஒன்று நன்று!

வெற்றிக்கும் தோல்விக்குமான வித்தியாசத்தை மூன்றே வார்த்தைகளில் பிரித்துவிடலாம்...
‘‘எனக்கு நேரம் இல்லை!’’

-  ஃபிராங்க்ளின் ஃபீல்ட்
crossmenu