இன்று ஒன்று நன்று!

பணத்தை உழைத்து மீட்கலாம்; இழந்த அறிவைப் படித்துமீட்கலாம்; இழந்த உடல்நலனை மருந்துகளால் மீட்கலாம். இழந்த நேரம் இழக்கப்பட்டதுதான்!

-       சாமுவேல் ஸ்மைல்ஸ்

crossmenu