இன்று ஒன்று நன்று!

நாம் அதிகம் ஆசைப்பட்டுக் கேட்பது நேரத்தைத்தான்; வீணாக அதிகம் செலவழிப்பதும் அதைத்தான்!

-       வில்லியம் பென்
crossmenu