இன்று ஒன்று நன்று!

அன்பு டெலஸ்கோப் வழியாக எதையும் பெரிதாகப் பார்க்கிறது. பொறாமை மைக்ராஸ்கோப் வழியாகச் சின்னதாகவே பார்க்கிறது.

crossmenu