இன்று ஒன்று நன்று!

நேரம்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் கிடைத்த நாணயம். அந்த ஒற்றை நாணயத்தை எப்படிச் செலவழிக்கலாம் என நீங்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அதை மற்றவர்கள் செலவிட அனுமதிக்காதீர்கள்.

crossmenu