இன்று ஒன்று நன்று!

நேரம்தான் உங்கள் வாழ்க்கை; நேரத்தை வீணடிப்பது உங்கள் வாழ்க்கையை வீணடிப்பது போன்றது!     

ஆலன் லேகெயின்
crossmenu