இன்று ஒன்று நன்று!

எந்த வேலையைச் செய்யவும் உங்களால் நேரத்தைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியாது; நீங்கள்தான் நேரத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

சார்லஸ் பிரக்ஸ்டன்
crossmenu