இன்று ஒன்று நன்று!

வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் வேகப்படுத்துவதை விட வாழ்வது மிக முக்கியமானது.

மகாத்மாகாந்தி
crossmenu