இன்று ஒன்று நன்று!

அதிகம் பேசாதவனை உலகம் அதிகம் விரும்புகிறது; அளந்து பேசுபவனை அதிகம் மதிக்கிறது; அதிகம் செயல்படுபவனையே கைகூப்பித் தொழுகிறது.

crossmenu