இன்று ஒன்று நன்று!

தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளத் தயங்காதீர்கள். தோல்வியிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது.

crossmenu